Široký výběr čelenek, mnoho stylů a příslušenství.
Levné a elegantní řešení. Dlouhá životnost.
Jedinečný patent na bázi magnetických pásků.
Čelenky jsou pohodlné. Přizpůsobí se tvaru hlavy.
Nevybrali jste si? Vyrobíme Vám čelenku na míru.

Obchodní podmínky

 

1. Základní údaje

Prozovatel:        Mgr. Monika Dušková, Nová 1312, Třeboň 37901

IČ:                     01747339, nejsem plátce DPH

Telefon:             723925 668

Email:                celenky.eu@seznam.cz

Číslo účtu pro bezhotovostní platby ČR:          670100-2211832439/6210

Variabilní symbol:           číslo objednávky

2. Úvodní ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup na internetových stránkách www.celenky.eu a https://www.facebook.com/pages/Celenkyeu/1401244826794195. Vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel – Mgr. Monika Dušková) a kupujícího 

Smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím konečný spotřebitel, řídí se smluvní vztah s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“ a společně s „Prodávajícím“ též „Smluvní strany“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.celenky.eu

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 

 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

 4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),

  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).

 5. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).

 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

 7. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením a přijetím Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4.Odstoupení od kupní smlouvy 

 1.  Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1, NOZ, právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 14-ti (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Vzhledem k charakteru zboží  je Kupující povinen po jeho dodání třetí stranou (smluvním Přepravcem) zboží zkontrolovat. V případě, že je dodané zboží poškozené, je  Kupující povinen řídit se reklamačním a přepravním řádem smluvního Přepravce, zejména pořídit příslušnou dokumentaci. Pořízenou dokumentaci Kupující zašle  nejpozději do 3 dnů na elektronickou adresu Podávajícího: celenky.eu@seznam.cz přičemž v předmětu zprávy uvede původní číslo objednávky. Tímto není dotčena lhůta podle § 1829, odst. 1, NOZ. 
   
 2. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu VOP.  Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího celenky.eu@sezn.cz

 3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 5.2 VOP se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14-ti (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14-ti (čtrnácti) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí.

 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

 6. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

 7. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.  Platba a zaslání zboží

Zákazník uhradí cenu zboží prostřednictvím bankovního převodu na základě e-mailové výzvy a zboží je odesláno až po připsání celkové částky včetně poštovného na účet

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou, obvykle okolo 7 pracovních dnů od přijetí celkové částky za zboží na účet dodavatele. V případě delší dodací lhůty je zákazník včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce. 

K přepravě zboží využíváme společnost Česká pošta. Poštovné a balné  je 80 Kč.

Z důvodů navyšujících se nevyzvednutých  dobírkových zásilek, jsme nuceni znevýhodnit dobírku, a proto  si účtujeme za dobírku 140 Kč. K dopravě do zahraničí připočítáváme 90 Kč. Do zahraničí odesíláme pouze objednávky nad 500 Kč. 

Při nákupu zboží v hodnotě nad 1000 ,- Kč je poštovné a balné zdarma.  (Neplatí pro zahraniční objednávky)

Reklamační protokol ke stažení zde